Nieuw Zwembad ?

Onderstaand de email die ik mocht ontvangen vanuit de gemeente Apeldoorn i.v.m. het eventuele nieuwe zwembad i.p.v. de Sprenkelaar.

Groetjes

Patrick

Beste heer / mevrouw,

Graag informeren we u over de stand van zaken van het nieuwe zwembad voor Apeldoorn. Mede door de Corona perikelen heeft dit enige vertraging opgelopen.

Op 20 februari hebben we u allen geïnformeerd over de uitkomsten van de haalbaarheids- en locatieonderzoeken voor het nieuwe zwembad in Apeldoorn en wat dit betekent voor type zwembaden en voorzieningen in relatie tot de investerings- en exploitatiekosten. Hierna hebben we de gemeenteraad  (tijdens de Politieke Markt Apeldoorn) op 20 februari 2020 geïnformeerd en vond op 5 maart 2020 een openbare PMA Consultatie plaats over het nieuw zwembad in Apeldoorn Noord.

Allereerst kunnen we concluderen dat de raad op basis van de PMA-besprekingen overtuigd lijkt van de noodzaak van vervanging van De Sprenkelaar en een voorkeur heeft voor de nieuwbouw van een overdekt zwembad in Apeldoorn. Tijdens de PMA van 5 maart 2020 bleek dat er zowel bij de raadsleden als ook bij een groot aantal van u er een draagvlak lijkt te zijn voor scenario 1B, een 8-laans 25 meter-bad. Hierbij is ook duidelijk geworden dat de raad belang hecht aan het meenemen van recentelijke ontwikkelingen (o.a. de verwachte komst van het Korps Mariniers naar Nieuw Milligen). Wij willen daarom de komende tijd nog extra onderzoeken en gesprekken voeren met bestaande en nieuwe stakeholders. De mogelijkheden hiertoe worden momenteel in een lobbytraject verder in kaart gebracht, waarbij in deze gesprekken wordt nagegaan welke kansen er zijn voor het nieuwe zwembad.

Na de zomer willen we deze verkenningsfase en extra stappen en onderzoek afronden met een integraal besluit over het nieuwe zwembad. In het raadsvoorstel willen we duidelijkheid bieden over het scenario, de locatie, de exploitatie (in/aanbesteden) en de contractvorm (traditioneel of geïntegreerd aanbesteden) voor het nieuwe zwembad. Dit is nodig om de volgende stap (programmafase) te kunnen zetten: het opstellen van de programma’s van eisen voor het gebouw en de locatie, waarna de aanbesteding kan plaatsvinden. Hierbij willen we u ook weer betrekken.

Vooruitlopend op het uitwerken van de plannen, na besluitvormingen, willen we ook met u verkennen wie van u wil deelnemen aan de klankbordgroep van het nieuwe zwembad. In de klankbordgroep bespreken we de voortgang van het project en betrekken we de leden bij het uitwerken van projectonderdelen. U kunt zich hiervoor bij mij opgeven. De klankbordgroep zal op een aantal malen per jaar bij elkaar komen, bijvoorbeeld voorafgaand aan belangrijke projectstappen en/of besluiten. Uiteindelijk willen we straks geïnteresseerden, die geen onderdeel uitmaken van de klankbordgroep, zo veel mogelijk informeren via de website en of nieuwsbrieven.

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. Medio oktober willen we de gemeenteraad een definitief en integraal raadsvoorstel aanbieden waarna wij verder kunnen werken aan het opstellen van de programma’s van eisen en met de voorbereiding op de ruimtelijke procedure voor de locatie waar het nieuwe zwembad moet komen. Als globale planning moet u rekenen dat vanaf dan het ongeveer nog 3,5 jaar duurt tot het nieuwe zwembad gereed is (2024). Tenslotte kunnen we niet onvermeld laten dat de besluitvorming over het nieuwe zwembad plaatsvindt tegen de achtergrond van een voor de gemeente Apeldoorn ongunstig financieel perspectief, mede door de corona crisis. U leest daar hier meer over. De tijd zal leren wat de impact hiervan is voor de projecten van de gemeente, waaronder het zwembad.  

Met vriendelijke groet,

Huub Geelen

Senior beleidsadviseur sport

Categories: Geen categorie