Auteur: Patrick Brands

Harry Weimer’s Zomaar Avond Duiken

Vanwege Covid-19 zijn we eerder begonnen met onze HW Zomaar Avond Duiken, gewoon een leuke gezellige duik op een andere locatie. Normaal vinden deze duiken plaats in de zomer, de maanden Juli en Augustus, echter nu zijn we al eerder gestart omdat we het zwembad niet gebruiken. De 1e duik vond plaats in ‘t Esse, daarna zijn we in het water gegaan bij de boothelling(Bussloo) geweest en afgelopen woensdag doken we in de MillingerPlas Oost. Er staan nog een aantal leuke duiken op het programma, maar de AC zoekt nog een aantal organisatoren. Wil jij een leuke duik organiseren, neem dan even contact op met de AC.

Alvast bedankt en tot aan de waterkant.

Voorzitter Sub70

Categories: Geen categorie

(Corona) AV 2020

Afgelopen periode hebben wij vanwege o.a. Covid -19 geen “normale” AV kunnen houden. Ik ben blij dat we via Skype en Youtube toch onze AV hebben kunnen houden. In deze “dubbele” AV hebben we de stukken van 2019 als leden geaccordeerd en dus goedgekeurd. Ik wil iedereen dan ook bedanken die heeft meegekeken en gestemd heeft. Tevens hebben we gestemd voor de aanschaf van een nieuwe compressor en kan onze penningmeester aan de slag met het opzetten van een systeem voor incasso.

In het bijzonder wil ik Lucien bedanken voor het opzetten van deze mogelijkheden van het houden van een alternatieve AV. Doordat de jaarstukken zijn goedgekeurd, hebben de penningmeester en ik ook de aanvraag voor de gemeentesubsidie afgelopen week op tijd ingediend.

Allemaal nogmaals bedankt voor jullie bijdragen en jullie kunnen altijd via Youtube de vergadering terugkijken.

Voorzitter Sub70

Categories: Geen categorie

Nieuw Zwembad ?

Onderstaand de email die ik mocht ontvangen vanuit de gemeente Apeldoorn i.v.m. het eventuele nieuwe zwembad i.p.v. de Sprenkelaar.

Groetjes

Patrick

Beste heer / mevrouw,

Graag informeren we u over de stand van zaken van het nieuwe zwembad voor Apeldoorn. Mede door de Corona perikelen heeft dit enige vertraging opgelopen.

Op 20 februari hebben we u allen geïnformeerd over de uitkomsten van de haalbaarheids- en locatieonderzoeken voor het nieuwe zwembad in Apeldoorn en wat dit betekent voor type zwembaden en voorzieningen in relatie tot de investerings- en exploitatiekosten. Hierna hebben we de gemeenteraad  (tijdens de Politieke Markt Apeldoorn) op 20 februari 2020 geïnformeerd en vond op 5 maart 2020 een openbare PMA Consultatie plaats over het nieuw zwembad in Apeldoorn Noord.

Allereerst kunnen we concluderen dat de raad op basis van de PMA-besprekingen overtuigd lijkt van de noodzaak van vervanging van De Sprenkelaar en een voorkeur heeft voor de nieuwbouw van een overdekt zwembad in Apeldoorn. Tijdens de PMA van 5 maart 2020 bleek dat er zowel bij de raadsleden als ook bij een groot aantal van u er een draagvlak lijkt te zijn voor scenario 1B, een 8-laans 25 meter-bad. Hierbij is ook duidelijk geworden dat de raad belang hecht aan het meenemen van recentelijke ontwikkelingen (o.a. de verwachte komst van het Korps Mariniers naar Nieuw Milligen). Wij willen daarom de komende tijd nog extra onderzoeken en gesprekken voeren met bestaande en nieuwe stakeholders. De mogelijkheden hiertoe worden momenteel in een lobbytraject verder in kaart gebracht, waarbij in deze gesprekken wordt nagegaan welke kansen er zijn voor het nieuwe zwembad.

Na de zomer willen we deze verkenningsfase en extra stappen en onderzoek afronden met een integraal besluit over het nieuwe zwembad. In het raadsvoorstel willen we duidelijkheid bieden over het scenario, de locatie, de exploitatie (in/aanbesteden) en de contractvorm (traditioneel of geïntegreerd aanbesteden) voor het nieuwe zwembad. Dit is nodig om de volgende stap (programmafase) te kunnen zetten: het opstellen van de programma’s van eisen voor het gebouw en de locatie, waarna de aanbesteding kan plaatsvinden. Hierbij willen we u ook weer betrekken.

Vooruitlopend op het uitwerken van de plannen, na besluitvormingen, willen we ook met u verkennen wie van u wil deelnemen aan de klankbordgroep van het nieuwe zwembad. In de klankbordgroep bespreken we de voortgang van het project en betrekken we de leden bij het uitwerken van projectonderdelen. U kunt zich hiervoor bij mij opgeven. De klankbordgroep zal op een aantal malen per jaar bij elkaar komen, bijvoorbeeld voorafgaand aan belangrijke projectstappen en/of besluiten. Uiteindelijk willen we straks geïnteresseerden, die geen onderdeel uitmaken van de klankbordgroep, zo veel mogelijk informeren via de website en of nieuwsbrieven.

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. Medio oktober willen we de gemeenteraad een definitief en integraal raadsvoorstel aanbieden waarna wij verder kunnen werken aan het opstellen van de programma’s van eisen en met de voorbereiding op de ruimtelijke procedure voor de locatie waar het nieuwe zwembad moet komen. Als globale planning moet u rekenen dat vanaf dan het ongeveer nog 3,5 jaar duurt tot het nieuwe zwembad gereed is (2024). Tenslotte kunnen we niet onvermeld laten dat de besluitvorming over het nieuwe zwembad plaatsvindt tegen de achtergrond van een voor de gemeente Apeldoorn ongunstig financieel perspectief, mede door de corona crisis. U leest daar hier meer over. De tijd zal leren wat de impact hiervan is voor de projecten van de gemeente, waaronder het zwembad.  

Met vriendelijke groet,

Huub Geelen

Senior beleidsadviseur sport

Categories: Geen categorie

1 april 2020

Beste Leden,

Het 1e kwartaal van 2020 is alweer achter de rug, we zijn het jubileumjaar goed begonnen, gezellige nieuwjaarsduik, leuke nieuwjaarsreceptie.

Aantal leden aan het duiken geweest in TODI en de 1e buitenduiken zijn alweer gemaakt. Echter toen kwam Corona… een heftig virus die Nederland en de rest van de wereld volledig ontregeld. Watjesweekend wat geen doorgang kon vinden, Hemelvaartweekend wat recent geannuleerd is en ook onze wekelijkse woensdagavond kan geen doorgang meer vinden.

Ik moet wel zeggen dat ik die gezelligheid wel mis en zeker de duiken die we niet kunnen maken. Maar goed gezondheid en veiligheid van allen gaat boven alles. Wat betreft de contributie wil ik iedereen verzoeken deze wel keurig conform de geldende afspraken over te maken.

Onze betaalverplichtingen als vereniging lopen namelijk ook gewoon door, zodra wij duidelijkheid hebben over bijvoorbeeld de zwembadhuur e.d. zullen wij naar rato restitutie verlenen op de betaalde contributie> Mocht je nu daadwerkelijk niet in de gelegenheid zijn jouw contributie voor het 2e kwartaal te kunnen betalen, neem dan contact op met de penningmeester zodat die kan kijken wat voor afspraken we kunnen maken.

Ik ga ervan uit dat iedereen hierin zijn verantwoording zal nemen. Ik hoop dan ook dat ik jullie weer snel aan de waterkant mag zien en dat we nog mooie en gezellige duiken mogen maken dit duikseizoen.

Veel gezondheid toegewenst en laten we elkaar in de gaten houden.

Groetjes

Patrick Brands

Voorzitter

Categories: Geen categorie

50 jaar Sub70

Jubileum Sub70

Beste Subb’ers,
De nieuwjaarsreceptie was weer druk bezocht en we hebben daar een korte voorstelling gedaan van de activiteiten die we op het programma hebben staan voor ons jubileumjaar.

Ook hebben we onze 3 VSOP’s(Very Special Old Person) bekend gemaakt. Wij hebben Harry, Cees en Gerda benoemd tot Ere-lid van onze vereniging, zij waren leden van het 1e uur.  Middels deze benoeming willen wij hun als club in het zonnetje zetten voor al hun inzet, verdiensten etc. voor onze vereniging.

Tot nu toe had onze vereniging 1 erelid en dat was Ruud Kraai, helaas heeft ons de afgelopen week via Cees Bijl het bericht bereikt dat hij is overleden. Wij zullen als vereniging onze condoleances overbrengen aan de nabestaanden.

Verder wens ik jullie weer veel duikplezier en hoop ik dat er veel leden zullen zijn die aan het einde van het duikseizoen de 50 jubileum duiken hebben gelogd.


Tot aan de waterkant.
Patrick

Categories: Geen categorie