Nieuw zwembad vervangt Sprenkelaar

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een nieuw zwembad in Apeldoorn-Noord. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar welk type zwembad de voorkeur heeft voor onze stad en ook welke locaties in aanmerking komen.

Waarom een nieuw zwembad?

Apeldoorn-Noord krijgt een nieuw zwembad omdat de Sprenkelaar inmiddels 50 jaar oud is, en daarmee aan het einde van zijn levensduur zit. Renovatie was geen optie meer. Nieuwbouw op dezelfde locatie zou betekenen dat er zo’n twee jaar lang (de benodigde tijd voor sloop én nieuwbouw) een grote schaarste aan zwemwater zou ontstaan. Ook dat was geen reële optie. Begin april heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen over het type zwembad dat we gaan bouwen: het wordt een 8-baans 25-meterbad, met een doelgroepen- en peuterbad en diverse extra voorzieningen zoals een tribune, wedstrijdvoorzieningen, een glijbaan, whirlpools en beweegbare bodems.

Locatie aan Vlijtseweg

Na de keuze over het type bad was de volgende stap de locatiekeuze. In het voortraject is een uitgebreide ruimtelijke analyse gedaan van vele locaties. Het college kiest voor de locatie aan de Vlijtseweg, naast ROC Aventus en de tennisvereniging. Op de kaart hiernaast is te zien om welke plek het gaat. Om een aantal redenen vindt het college deze plek het meest geschikt. Het zwembad ligt op een goede plek aan de noordkant van Apeldoorn waardoor een goede spreiding van het zwemwater in Apeldoorn ontstaat. Ook de bereikbaarheid van deze locatie voor bezoekers is goed. Een zwembad op deze plek biedt ook mogelijkheden voor een impuls aan het onderwijsaanbod van ROC Aventus en de nabij gelegen sportvoorzieningen.

In het document ‘Advies locatie nieuw zwembad’ en het collegevoorstel kunt u meer informatie lezen over de locatiekeuze en andere onderzochte locaties.

De gemeente is zelf eigenaar van dit terrein. Het terrein heeft nu de bestemming ‘sport’ maar is ook in beeld als potentiële bouwlocatie voor bijvoorbeeld woningen. De bouw van een zwembad op deze plek betekent dat een bestemmingsplanwijziging nodig is.

Aandachtspunten

Er zijn wel een aantal ruimtelijke aandachtspunten en uitdagingen, maar die zijn goed oplosbaar, is de verwachting van de gemeente. Zo is er op deze locatie sprake van bodemvervuiling die we moeten saneren en er moet heel goed gekeken worden naar een goede verkeersoplossing voor, en mogelijk herinrichting van, de Vlijtseweg.

Definitief besluit

Na 4 juni maakt de gemeente een zogenaamde ‘inspraaknota’ waarin een geanonimiseerde samenvatting zal worden gegeven van de reacties die mondeling en schriftelijk zijn binnen gekomen. Op basis van deze nota besluit het college of er aanleiding is om het voorlopige besluit over de locatie te herzien. Dit collegebesluit wordt daarna samen met de inspraaknota ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad beslist dan definitief of het zwembad op deze locatie komt.

We plaatsen de inspraaknota als deze klaar is uiteraard ook op deze pagina.

Planning

De definitieve besluitvorming in college vindt rond de zomervakantie plaats. De raadsbespreking zal naar verwachting na de zomervakantie zijn.

Over de planning daarna houden we u via deze webpagina op de hoogte.

Al met al is de realisatie van een nieuw zwembad een omvangrijk project, dat enkele jaren zal duren. De gemeente streeft naar ingebruikname van het nieuwe zwembad in 2024.

Categories: Geen categorie