Auteur: Lucien_Craft

Vacature bestuurslid/penningmeester

Beste leden,

na drie jaren als penningmeester van Sub ’70, heb ik besloten om mij niet voor een volgende termijn herkiesbaar te stellen.

Het is mij nl erg zwaar gevallen om allerlei uiteenlopende meningen aangeboden te krijgen en me daarbij niet aangesproken te voelen. Kortom, ik slaap er slecht van terwijl ik voor de vereniging het beste voor heb. Dat wringt en ‘kruip onder mijn huid’ waardoor ik niet voldoende afstand kan nemen. In het verleden heb ik diverse leden na afloop van hun bestuursfunctie met de club zien breken. Dat wil ik voorkomen, omdat ik met veel plezier duik en deel wil blijven uitmaken van deze duikvereniging met al haar leden, haar gemakken én haar ongemakken.

Daarom heb ik met pijn in mijn hart besloten om mij niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor het bestuur.

Naast het penningmeesterschap ben ik de afgelopen jaren ook doende geweest om de financiële afhandelingen en administratie daarvan te vereenvoudigen met diverse uitbreidingen van ons online ledenadministratiesysteem. We zijn vorig jaar overgestapt op incasso van de contributie en daarmee is een grote vereenvoudiging gerealiseerd. De klus is nog niet afgerond en dat zou ik wel willen doen. Ik stel mij dus wel beschikbaar om namens een opvolgende penningmeester de handelingen uit te blijven voeren voor zowel de bankzaken als de administratie daarvan.
Dat maakt het ook makkelijker voor mijn opvolger om als bestuurslid aan te treden, zonder de vereiste financieel/technische handeling te hoeven verrichten.
Vanzelfsprekend zal de administrateur geen besluiten nemen of beleid opstellen. De administrateur voert het vastgestelde beleid uit en geeft waar nodig financiële inbreng aan het bestuur om haar beleid mee op te stellen. Dat wordt vastgelegd in een mandaat.

En is het aan de nieuw gekozen penningmeester om te bepalen of hij/zij wel of niet van een administrateur gebruik wilt maken.

Bijgevoegd is de opgestelde functiebeschrijving voor de vacature.

Met vriendelijke groet,

Lucien Craft.

Categories: Geen categorie

Contributie 2022

Beste leden,

Nadat de NOB haar contributie met een kleine indexatie heeft verhoogd, heeft het bestuur er voor gekozen om de contributie in 2022 NIET te wijzigen.

In de afgelopen jaren heeft de vereniging -door alle maatregelen rondom Corona- niet kunnen doen wat zij had willen doen. Dat geldt voor activiteiten, opleidingen, ledenwerving en het duiken zelf. Daardoor zijn er ook geen financiële tekorten ontstaan, al zullen we wel zodra het mogelijk is weer met ledenwerving aan de slag moeten.

Voor 2022 is een concept-begroting opgesteld die ruimte laat om de contributies ongemoeid te laten.

Namens het bestuur,

Lucien Craft.

Categories: Geen categorie

Rabobank Clubactie

Afgelopen najaar liep de sponsoractie van de Rabobank.

We hebben daar aan meegedaan en jullie hebben de kans gehad om Sub70 ‘omhoog’ te stemmen in de verdeling van de sponsorbedragen.

Uiteindelijk hebben we daarmee een bedrag van € 136,85 ontvangen voor de clubkas, met als doel om er trainings- en opleidingsmaterialen mee aan te schaffen.

Dank aan iedereen die voor onze club gestemd heeft !

Lucien.

Categories: Geen categorie

Robin: gefeliciteerd!

Pas geleden heeft Robin van Duyne het brevet PADI Instructor behaald. Dat heeft hij gedaan bij zijn favoriete duikschool op Lanzarote (hè wat vervelend!).

Na terugkomst in Nederland hebben we hem kun trakteren op een lekker flesje bier en de set vissenkaarten van onze club.

Proost!

Categories: Geen categorie

Evaluatie Hemelvaart 2021

Het bestuur heeft met de AC en diverse kampeerders gesproken om het Hemelvaartsweekeinde 2021 te evalueren.

Daarbij is unaniem vastgesteld dat camping De Brem zeker niet voor herhaling vatbaar is. Hoewel de camping er vooraf wel prima uitzag, waren de veldjes klein, oneffen en met slechte afwatering. Wat ook niet hielp, was dat de huisjes-kampeerders op een geheel ander park stonden. De gemeenschappelijke binding was daarmee zoek.

Reden genoeg om vóóruit te kijken naar een alternatief. Er is van verschillende kanten naar camping Boot gekeken, en deze biedt in ieder geval zowel huisjes, als een kampeerveld dus misschien een alternatief.

Eric heeft namens de AC aangeboden om met Henk tC de organisatie te willen oppakken voor het hemelvaartweekend van 2022.
Hou dus dit najaar de berichten in de gaten om de volgende Hemelvaart weer gezellig met Sub op pad te gaan…

Categories: Geen categorie

Nieuw ivm WBTR

WBTR? Ja, dat is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en houdt in dat verenigingen nu ook moeten voldoen aan veilig en verantwoord omgaan met verantwoordelijkheden. Daarmee wordt voorkomen dat er bestuurlijke misstanden kunnen ontstaan binnen de vereniging.

Zo zullen onze statuten aangepast gaan worden bij de volgende Ledenvergadering. Ondertussen worden wel alvast enkele zaken ingevoerd om goed voorbereid te zijn op deze nieuwe regels.

Ook is bij de bank technisch ingesteld dat een tweede bestuurder bankoverschrijvingen mede moet autoriseren als deze meer dan €400,= bedragen en wordt elk kwartaal alle rekeningafschriften door alle bestuurders bekeken. Dat zijn aanvullingen op onze huidige werkwijze, en straks met de WBTR ingevoerd een verplichting wordt voor toekomstige bestuurder van onze vereniging.

Ook is er een ‘Register mogelijk tegenstrijdige belangen’ bijgehouden.

Daarin is voor alle leden helder wanneer een bestuurder ook zakelijke verbindingen heeft met de vereniging. Dat register staat inmiddels op onze site onder Voor leden / Secretarieel. Dat zit er nu zo uit:

Register mogelijk tegenstrijdige belangen

Leden van het bestuur kunnen in een situatie terecht komen waarin zakelijke belangen hebben die mogelijk strijdig zijn met de belangen van de vereniging. In dat geval zal het betreffende bestuurslid géén deel uitmaken van de besluitvorming over dat onderwerp. In onderstaand register worden de mogelijk tegenstrijdige belangen van de huidige bestuursleden vermeld:

Naam bestuurderBelangToelichting
LucienHosting Sub’70 via Centel.nlDe webserver van de site Sub70.nl, de ledenadministratie online en de emailfaciliteiten verlopen via een server die door Centel geleverd wordt. Centel is het (eenmans)bedrijf van Lucien en de serverhuur verloopt daarmee via een volumecontract met hostingpartij One.com. Sub70 betaald per jaar € 15,= voor domeinregistratie en hosting aan Centel.
De registratie van jet domein staat altijd op naam van de vereniging zelf.

Categories: Geen categorie

Nieuw zwembad vervangt Sprenkelaar

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een nieuw zwembad in Apeldoorn-Noord. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar welk type zwembad de voorkeur heeft voor onze stad en ook welke locaties in aanmerking komen.

Waarom een nieuw zwembad?

Apeldoorn-Noord krijgt een nieuw zwembad omdat de Sprenkelaar inmiddels 50 jaar oud is, en daarmee aan het einde van zijn levensduur zit. Renovatie was geen optie meer. Nieuwbouw op dezelfde locatie zou betekenen dat er zo’n twee jaar lang (de benodigde tijd voor sloop én nieuwbouw) een grote schaarste aan zwemwater zou ontstaan. Ook dat was geen reële optie. Begin april heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen over het type zwembad dat we gaan bouwen: het wordt een 8-baans 25-meterbad, met een doelgroepen- en peuterbad en diverse extra voorzieningen zoals een tribune, wedstrijdvoorzieningen, een glijbaan, whirlpools en beweegbare bodems.

Locatie aan Vlijtseweg

Na de keuze over het type bad was de volgende stap de locatiekeuze. In het voortraject is een uitgebreide ruimtelijke analyse gedaan van vele locaties. Het college kiest voor de locatie aan de Vlijtseweg, naast ROC Aventus en de tennisvereniging. Op de kaart hiernaast is te zien om welke plek het gaat. Om een aantal redenen vindt het college deze plek het meest geschikt. Het zwembad ligt op een goede plek aan de noordkant van Apeldoorn waardoor een goede spreiding van het zwemwater in Apeldoorn ontstaat. Ook de bereikbaarheid van deze locatie voor bezoekers is goed. Een zwembad op deze plek biedt ook mogelijkheden voor een impuls aan het onderwijsaanbod van ROC Aventus en de nabij gelegen sportvoorzieningen.

In het document ‘Advies locatie nieuw zwembad’ en het collegevoorstel kunt u meer informatie lezen over de locatiekeuze en andere onderzochte locaties.

De gemeente is zelf eigenaar van dit terrein. Het terrein heeft nu de bestemming ‘sport’ maar is ook in beeld als potentiële bouwlocatie voor bijvoorbeeld woningen. De bouw van een zwembad op deze plek betekent dat een bestemmingsplanwijziging nodig is.

Aandachtspunten

Er zijn wel een aantal ruimtelijke aandachtspunten en uitdagingen, maar die zijn goed oplosbaar, is de verwachting van de gemeente. Zo is er op deze locatie sprake van bodemvervuiling die we moeten saneren en er moet heel goed gekeken worden naar een goede verkeersoplossing voor, en mogelijk herinrichting van, de Vlijtseweg.

Definitief besluit

Na 4 juni maakt de gemeente een zogenaamde ‘inspraaknota’ waarin een geanonimiseerde samenvatting zal worden gegeven van de reacties die mondeling en schriftelijk zijn binnen gekomen. Op basis van deze nota besluit het college of er aanleiding is om het voorlopige besluit over de locatie te herzien. Dit collegebesluit wordt daarna samen met de inspraaknota ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad beslist dan definitief of het zwembad op deze locatie komt.

We plaatsen de inspraaknota als deze klaar is uiteraard ook op deze pagina.

Planning

De definitieve besluitvorming in college vindt rond de zomervakantie plaats. De raadsbespreking zal naar verwachting na de zomervakantie zijn.

Over de planning daarna houden we u via deze webpagina op de hoogte.

Al met al is de realisatie van een nieuw zwembad een omvangrijk project, dat enkele jaren zal duren. De gemeente streeft naar ingebruikname van het nieuwe zwembad in 2024.

Categories: Geen categorie

Restitutie zwembad

Door de langdurige sluiting van het zwembad dit jaar, en het besluit op de AV om per juni te beginnen met de ZomerAvondDuiken kan ik jullie nu al de restitutie uitbetalen voor het aandeel zwembadhuur in de contributie.

Voor zwemleden is dat 100% van hun betaalde contributie over het eerste en tweede kwartaal.

Duikleden krijgen elk € 47,08 teruggestort voor de zwembadsluiting gedurende 23 weken.

Je ontvangt dit bedrag snel terug op het rekeningnummer, dat bij de club bekend is.

Namens het bestuur,

Lucien Craft, penningmeester.

Categories: Geen categorie

Aart Henk overleden

Op 30 april heeft telefonisch het droeve bericht ons bereikt dat
onze instructeur Aart Henk Goossens
plotseling eergisteren thuis is overleden aan een hartstilstand.

Zijn partner en zijn zoon hebben mij verzocht de Sub’70 clubleden hiervan op de hoogte te stellen.
Zodra een rouwkaart er is zal ik deze met jullie allen delen, zo is er afgesproken.

Met dit plotse overlijden verliezen we een enthousiaste buddy,
bovenal wensen we de familie van Aart Henk veel sterkte.

Ruud Blom, Public Relations Sub ’70

Categories: Geen categorie