Bestuursflits juni 2021

Beste Sub’ers,
Zoals in de vorige bestuursflits (van april) aangekondigd brengen we na de bestuursvergadering een bestuursflits uit.
We vinden het als bestuur belangrijk om transparant te zijn over de onderwerpen die besproken worden. Dat geeft alle
leden de gelegenheid na te gaan welke onderwerpen besproken zijn binnen het bestuur en daar ook op te reageren.
Uiteraard houden we hierbij rekening met de privacy van individuele leden. Als er specifieke zaken besproken worden
binnen het bestuur die voor individuele leden vertrouwelijk van aard zijn, dan nemen we dit niet op in de bestuursflits.
Vooraf hebben we ook de agenda gedeeld wat goede extra inbreng heeft opgeleverd om te bespreken in de
vergadering.

Naar aanleiding van de bestuursvergadering op 26 mei 2021 willen we jullie informeren over de volgende
onderwerpen die we besproken hebben:


WBTR, mogelijke verbeterpunten

Met ingang van 1 juli 2021 wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet is
bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten
binnen besturen te voorkomen. Als vereniging zullen we vanaf 1 juli moeten voldoen aan de vereisten in deze wet.
Aan de hand van een checklist hebben we bepaald of acties nodig zijn om aan de vereisten te voldoen. Dit heeft geleid
tot de volgende extra maatregelen:
– Bij de bank instellen dat bestuursleden (voor zitter of penningmeester) individueel max. EUR 400 kunnen
betalen; tussen EUR 400 en EUR 680 moeten door twee bestuursleden gefiatteerd worden.
– In iedere bestuursve rgadering standaard de bankafschriften van afgelopen periode nalopen.
– Het aangaan van financiële verplichtingen moeten afgestemd zijn in de bestuursvergadering en door alle
bestuursleden gefiatteerd worden.
– Een bestuurslid mag niet mee besluiten (in een als er sprake is van een tegenstrijdig belang ,
hiervoor leggen we een register aan om vooraf mogelijke strijdige belangen inzichtelijk te maken.
– Bij het wegvallen van een bestuurslid dan bepalen de resterende bestuursleden of een AV belegd moet worden, mede afhankelijk van de tijd tot aan de regulier geplande AV. Deze periode mag maximaal drie maanden duren.
De komende periode zullen we onderzoeken of we de statuten hierop gaan aanpassen. Daar kunnen ook zaken in
meegenomen worden die nu geregeld zijn via het huishoudelijk reglement.


Zomeravond duiken

Met de bekendmaking dat weer met 30 personen buiten gesport mag worden, kunnen de zomeravond duiken starten
vanaf begin juni.


Vervanging medische herkeuring door zelftest en aansprakelijkheid bestuur

Sinds 1 mei heeft de NOB de zelftest voor medische herkeuring beschikbaar gesteld voor Nederlandse duikers. De
zelftest is gericht op belangrijke veranderingen ten opzichte van de medische keuring of de vorige zelftest om
eventuele aanvullende risico’s te identificeren en daar gepaste vervolgacties aan te verbinden.

NOB geeft het volgende aan over de verantwoordelijkheid van duikverenigingen en verenigingsbesturen voor wat
betreft duikmedische keuringen.
Een vereniging of bestuurder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de medische keuring van haar leden. Dat
is de verantwoordelijkheid van de duiker zelf. Wel is het verstandig om de leden regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks of in aanloop naar een verenigingsduik, te wijzen op het doen van deze zelfcheck voor hun eigen veiligheid. Dit kan ook helpen om het gesprek over veilig duiken daarover op te starten.

Drakenbootfestival
Twee jaar geleden hadden we uitgebreide plannen om ondersteunende acties uit te voeren bij het drakenbootfestival of
een kraam neer te zetten voor promotie. Het ziet er naar uit dat het festival in september 2021 georganiseerd gaat worden. Mogelijk dat het te kort dag is om nog iets vanuit Sub70 te organiseren. We stemmen met de organisatie af wat nog mogelijk is.


Opleidingsplan
Op 27 mei 2021 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de instructeurs en het bestuur. De doelstelling was te bepalen
welke acties voor opleidingen we in het najaar 2021 nog willen oppakken en welke we in 2022 gaan oppakken.
Hierbij hebben we ook rekening gehouden met de interesse voor de specialties, zoals die laatst door Lucien is
geïnventariseerd. Binnenkort wordt de planning gecommuniceerd binnen de vereniging.


Evaluatie camping Hemelvaart, rol AC / Opleidingen
Er is een suggestie gedaan om in het vervolg naar een andere camping gegaan. Het bestuur staat daar in principe
positief tegenover. Dit zal wel snel gepland moeten worden om op tijd te reserveren. Met de AC en de instructeurs
wordt afgestemd hoe de organisatie opgepakt wordt.


Verkoop aanhanger
Tijdens de AV is de leden de mogelijkheid geboden om de aanhanger van Sub70 te kopen voor een minimaal bedrag
van € 500. Hiervoor was geen interesse. Begin mei is de aanhanger op Marktplaats.nl gezet en snel verkocht voor
€ 625. Verminderd met de advertentiekosten (€ 17) heeft dit een mooi en hoger bedrag dan verwacht opgeleverd.


Terugbetaling huur zwembad eerste halfjaar
Omdat we in juni geen gebruik meer maken van het zwembad kunnen we over het eerste halfjaar de terugbetaling van
de huur, voor het niet gebruik maken van het zwembad, berekenen zodat deze in juni nog terugbetaald kan worden aan
de leden. Deze is inmiddels al terugbetaald.


Volgende bestuursvergadering
De volgende bestuursvergadering staat op 8 juli gepland. Daaraan voorafgaand delen we de agenda weer met alle leden. Dit om de gelegenheid geven extra bespreekpunten aan te dragen of om zelf voorstellen voor te leggen aan het bestuur.


Veel duikplezier en tot snel aan de waterkant!

Patrick Brands – Voorzitter

Lucien Craft – Penningmeester

Arno Kroese – Secretaris

Categories: Geen categorie